Eventos
EICMA 2019
EICMA 2019, Milan, Italia
EICMA 2018
EICMA 2018, Milan, Italia
EICMA 2017
EICMA 2017, Milan, Italia
INTERMOT 2012

Intermot 2012, Colonia, Alemania

EICMA 2011

EICMA 2011, Milan, Italia